close
مجتمع فنی تهران
آموزش هیروی Lanaya

آموزش هیروی Lanaya

  مشخصات اولیه هیرو: ۱۸+۲٫۱ ۲۳+۲٫۷ ۲۰+۲ ScourgeDamage : 53-59Armor : 4.22MS : 305Attack Range : 140     اسکیل ها: ۱: RefractionHotkey: Rاین لول وقتی مورد استفاده قرار می گیرد…